“اداره بلدیه بندرعباس”

هرمزگانی دات نت، تاریخ مدنیت و شهر بندرعباس ، بمنزله ی گنجه ای ست که تاکنون درب آن باز نشده و منزلت و سوابق آن تقریبا همچنان مخفی مانده است و به همین لحاظ امروزه اکثریت مردم ، با شنیدن نام بندرعباس ، به یاد بازار، اجناس و این قبیل مسائل نازل می افتند و کمتر به بُعد تاریخی این شهر توجه میشود.

برای نخستین بار در ۱۵تیرماه سال ۱۲۹۶خورشیدی و در دوره حکومت احمدشاه قاجار ، شهرداری بندرعباس تحت عنوان “اداره بلدیه بندرعباس” تاسیس شد .

  • اقدامات صورت گرفته توسط آن شهرداری در اسفند ماه سال۱۳۰۷ش بشرح ذیل است:

۱- شهر با جدیت کامل مطابق دستور صحی{بهداشت} تنظیف و کاملا مراقبت میشود.

۲- به تنویر {روشنایی} شهر و بازار کاملا رسیدگی بعمل آمده است.

۳- به اوزان ک مقادیر کسبه ی شهر و بازار مراقبت میشود.

۴- به آب و مایه خمیر خبازان کاملا نظارت و هر روزه نان های آنها تفتیش می شود.

۵- نظر به اینکه مدت انتخابات هیات کمیسیون بلدیه از حد قانونی تجاوز کرده بود ؛ به حسب الامر حضرت آقای سردار انتصار ، مقرر گردید از وزارت جلیله ی داخله{وزارت کشور امروزی} تلگرافا اجازه انتخابات بلدیه خواسته شود.

۶- چون برای سنه ۱۳۰۸ش مبلغی بر بودجه اضافه شده بود ، قرار شد بودجه مناسبی به احتیاط و احتیاجات محلی ، با رعایت صرفه جویی ، با تبادل افکار و به اتفاق نظر حکومت کل بنادر و جزایر و آقایان وکلای انجمن بلدیه ، بودجه یکساله ۱۳۰۸ش را در حدود نه هزار و ششصد تومان که در ماه به مبلغ ششصد تومان بالغ باشد ، تدوین نموده و به امضاء آقایان وکلا ، بوسیله حکومت کل بنادر ، به وزارت جلیله متبوعه تقدیم گردد

 

  • صورت عملیات ” اداره بلدیه ” بندرعباس در خرداد ماه سال ۱۳۰۸خورشیدی :

۱- شهر را با جدیت کامل ،مطابق ترتیب حفظ الصحه {رعایت بهداشت} تنظیف نموده و برای پیشرفت آن هر روزه ، دو سه فقره از هر دو دسته مراقبت کامل میشود.

۲- به تنویر {روشنایی} شهر و بازار کاملا رسیدگی و مراقبت می نمایند.

۳- به اوزان و مقادیر کسبه و بازار رسیدگی بعمل آمده است.

به آب و مایه خمیر خبازان نظارت [شده] و هر روزه نان های آنها تفتیش و مراقبت میشود.

۵- به ماهی فروش ها قدغن شده که از فروش ماهی های گندیده خودداری و آنها را دفن نمایند و همچنین به میوه فروش ها و قصابها قدغن شده که روی میوه و گوشتهای خود پارچه سفید کشیده و در آخر هر ماه کلیه اصناف بلافاصله جهت معاینه نزد آقای دکتر صحیه رفته و صحت آنها را در دفتر کوچکی که برای فردافرد {یکایک} تعیین و نزد خود اصناف برای صحت مزاج آنها ترتیب داده شده معاینه مینمایند.

۶- قسمت جزیی که از سقف بازار بی روپوش مانده بود،به صاحبان آنها قدغن شده که فوری آنها را ساخته و عنقریب{بزودی} به اتمام رسیده.

۷- بقیه فاضلاب هایی که در شهر و گوشه و کنار خراب و بواسطه آب زیاد تولید پشه [می کند] و سلامتی عمومی را تهدید می نمود ، به صاحبان آنها اخطار و از آنها التزام گرفته و ۱۵یوم مهلت داده شده که فوری در ساختمان آنها اقدام نمایند.

۸- مخروبه هایی که در شهر بوده ،تنظیف شده و بزودی به صاحبان آنها اخطار خواهد شد که در ظرف یکماه چهار طرف آن حصار کشیده که مانع از جمیع کثافات در آنها بشود.

 

تحقیق و پژوهش : نیما صفا درگیری / هرمزگانی دات نت


FOLLOW PAGE JOIN CHANNEL